PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

NAZIV AKTIVNOSTI

Investicija v obnovo jablanovega nasada, nakup in postavitev protitočne mreže, ureditev kapljičnega namakanja jablanovih nasadov z izgradnjo zbiralnika meteorne vode in postavitev nasada jagod

POVZETEK

Na kmetiji Aleša Jerala smo se odločili, obnoviti intenzivni nasad jablan, Investicije je obsegala odstranitev starih slabše rodnih sadnih dreves pretežno tržno nezanimivih sort, ki smo jih zamenjali s sortami odpornejšimi na bolezni in tržno atraktivnejšimi sortami. Na tem nasadu smo uredili tudi protitočno mrežo ter kapljično namakanje. Poleg tega smo uredili tudi nov nasad jagod s tunelom.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba v obnovo sadovnjaka se bo izvedla v intenzivnem nasadu jablan, na bruto površini 0,40 ha. Obsegala bo odstranitev ter zasaditev novega nasada postavitvijo opreme za kapljično namakanje.  Na celotnem nasadu bomo postavil tudi mrežo proti toči.

Namakalni sistem bo namenjen namakanju jablan v novem in sosednjem obstoječem nasadu ter na nasadu jagod. Odločili smo se za izvedbo kapljičnega namakanja na bruto površini 0,85 ha. Za namakanje bomo koristili deževnico, ki jo bomo zajemali s streh gospodarskih poslopij. V ta namen smo zgradili betonski zbiralnik za vodo kapacitete 100 m3, iz njega bomo črpali vodo s pomočjo potopne črpalke.

Bruto površina novega nasada jagod bo znašala 0,033 ha (sajenje na folijo), opremljen pa bo z namakalnim  sistemom. Nad celotnim nasadom bomo postavili tunel površine 330 m2.

Vse navedene investicije so bile predmet javnega razpisa.

CILJI

Postati stabilen, uspešen, tehnološko sodoben in okolju prijazen poslovni subjekt, ki bo uspešno posloval na slovenskem trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Povečanje tržnega pridelka
  • Večja varnost v primeru vremenskih neprilik (suša, toča)
  • Večja konkurenčnost na trgu z atraktivnejšimi sortami
  • Manjša poraba fitofarmacevtskih sredstev
  • Večje zadovoljstvo kupcev

Podukrep 3.1

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom sadje v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

POVZETEK

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za jabolka, hruške in orehi v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti
  • rast prihodkov od prodaje

Spletna stran Evropske komisije

Spletna stran programa razvoja podeželja